BKYK KARARI 2024-14

YÜKSEK KURUL KARARI: MUSTAFA KARTOĞLU’NA UYARI

DOSYA NO                    : 2024 – 14
KARAR TARİHİ : 03 Nisan 2024
ŞİKÂYET EDEN : PASOK – KİNAL Rodop İli Milletvekili Av. İlhan Ahmet
adına basın bürosu.
ŞİKAYET EDİLEN : Mustafa KARTOĞLU (Akşam Gazetesi Köşe yazarı)
ŞİKAYET KONUSU :
Akşam Gazetesi yazarlarından Mustafa Kartoğlu’nun, Yunanistan’ın Rodop Milletvekili Av.
İlhan Ahmet hakkındaki 23.02.2024 tarihli köşe yazısının, milletvekilinin kişilik haklarını ihlal
ettiği ve yazıda gazetecilik meslek ve etik ilkelerin çiğnendiğine ilişkin iddialarla ilgilidir.
ŞİKAYETÇİ İDDİASI :
Yunanistan’ın Rodop Milletvekili Av. İlhan Ahmet, Akşam Gazetesi yazarlarından Mustafa
Kartoğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihli köşe yazısında hakkında yazdıklarıyla Basın Meslek
İlkelerine uymadığı ve kişilik hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek,
“Mustafa Kartoğlu’nun 23.02.2024 tarihli yazısı, aynı gün Özay Şendir’in yazısı ile eş zamanlı
olup, doğrudan sayın milletvekilinin şahsını ve temsil ettiği azınlık toplumunu hedef almakta,
Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostane ilişkilerin ivme kazandığı sürece zarar vermeye
yönelik algı yaratmaktadır. Gazetecilik meslek ve etik ilkeleri çiğnenmekte, yalan haber
kaynağı kullanmaktan dahi çekinilmemekte, birbirinden bağımsız konularda parça parça
yoruma dayalı bilgiler bir araya getirilerek özellikle milletvekilinin kişilik hakları ihlal edilmekte,
kasti algı ile kamuoyu yanlış kanaat geliştirmeye ve tahrik edilmeye çalışılmaktadır.  Konunun
hassasiyetle takipçisi olmanızı ve kamu vicdanının gereğinin yerine getirilmesini temin
etmenizi talep ediyoruz.” Şeklinde talepte bulunmuştur.
Şikayetçi ayrıca, yazı üzerine Mustafa Kartoğlu’na e- posta yoluyla tekzip gönderdiğini ancak
yayınlanmadığını belirtmiştir.
İlgili yazı aşağıdaki gibidir:
“YUNANİSTAN’DA BİR ‘ASİMİLE’ PORTRE
Geçen yıl Türkiye gibi Yunanistan’da da seçimler yapıldı.
Batı Trakya’dan 4 Türk milletvekili seçildi.
Radikal sol Syriza partisinden Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek, sosyalist PASOK’tan Burhan
Baran ve İlhan Ahmet…
Batı Trakya medyasında bu isimleri tararken, merhum Sadık Ahmet’in “Türkler göç etmiyorsa
asimile edilmeli” dediği Yunan politikasının ‘başarılı’ bir örneği ile karşılaştım: İlhan Ahmet…


Önceki dönemde de milletvekiliymiş.

Türkiye Konsolosluğu’nun Batı Trakya Türklerinin Lozan’a dayalı haklarını koruma
çabalarına, Türklerin kendi müftülerini seçme haklarına karşı çıkmış.
Müslüman Türk azınlığın dini kurumlarını zedeleyen, hukuki özerkliğine darbe vuran soru
önergeleri vermiş.
Türklerin seçtiği değil, Yunanistan’ın atadığı vakıf yöneticilerini kabul etmiş.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na Batı Trakya Türkleri hakkında gerçek dışı bilgiler verdiği
WikiLeaks belgelerinde ortaya çıkmış.
Türkiye’nin Batı Trakya Türk Azınlığı üzerindeki garantör rolünü tartışmaya açmış.
Türkiye medyasına ‘silahlanma karşıtı’ mesajlar verirken, Yunanistan’ın silahlanma
törenlerine katılmış.
Bu yüzden, 2022’de Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan “kişisel çıkarları uğruna
azınlık toplumu aleyhinde hareket ettiği” gerekçesiyle ihraç edilmiş.


2023 seçiminden önce Kathimerini gazetesinde Stavros Cimas, onu “Azınlık toplumunu
Türkiye’den özgürleştirecek aday” olarak övmüş.
Seçildikten sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından ‘diğer azınlık milletvekilleri
olmadan’ tek başına kabul edilmiş.
Skai TV kanalında, “Türk azınlık dediğiniz iddia ediliyor” diye sorgulanınca, “Hiçbir zaman
söylemedim, hayır, hayır” diye savunma yapmış.
İronik biçimde, birkaç gün sonra eski başbakan ve dönemin Syriza lideri Çipras, Alpa TV’de
katıldığı programda Batı Trakya halkı için “Türk azınlık” ifadesini kullanmış.
Geçtiğimiz hafta Yunan Parlamentosu’nun kabul ettiği eşcinsellerin evliliğine ilişkin yasaya –
Batı Trakya’nın seçilmiş müftülerinin karşı çıkmasına rağmen- ‘evet’ oyu kullanmış. (Diğer 3
milletvekili oy kullanmadı.)
Bu oyuyla da, “Kur’an’ın fetvasını ve Müslüman seçmenlerin olası dırdırlarını kaale
almadı” diye övgü almış. (Kathimerini, 20 Şubat 2024)


Seçildiği Türk azınlıktan ise tepki görmüş.
2019’da Rodop’ta 10 bin 812 oyla seçilmişti.
Yaşadığı ‘değişim’ nedeniyle Kurul’dan atıldıktan sonra Mayıs 2023 seçimlerinde ancak 5 bin
689 oy alabilmiş.
İlhan Ahmet profili ne kadar ucuz ise, Batı Trakya Türklerinin onu ve temsil ettiği asimilasyon
politikasını reddetmesi de o kadar değerli.
‘Ahmet’lerden İlhan’ın değil, Sadık’ın mirası tüm dünyada Türklere çok şey anlatıyor.”
ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI :
Şikayet edilen Mustafa Kartoğlu’na şikayet dilekçesi 14.3.2024 tarihinde tebliğ edilmiş, ancak
şikayetle ilgili bir yanıt alınmamıştır.
UZLAŞMA ÖNERİSİ         : Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ     :
“Mustafa Kartoğlu yazısında, çeşitli iddialar sıralamış, İlhan Ahmet 8 sayfalık düzeltmesinde
tek tek bu iddiaları sıralayıp, ‘YALAN’ olduğunu yazmış, gerekçelerini de altına yazmıştır.
Eğer bir yazıda 10’a yakın iddiada bulunulmuş ve muhatap bunların tümümün yalan
olduğunu söylemişte, bir yazıyla bunu ifade etmek meslek etiği gereğidir.

Kartoğlu’nun yazısı “YUNANİSTAN’DA BİR ‘ASİMİLE’ PORTRE” diye başlamakta ve
“İlhan Ahmet profili ne kadar ucuz ise, Batı Trakya Türklerinin onu ve temsil ettiği
asimilasyon politikasını reddetmesi de o kadar değerli” diye bitmektedir.
Eğer bir milletvekiline böyle suçlamalarda bulunuluyorsa, en azından verdiği cevabı
yayınlayıp, iddiaları yalanladığını yazmak gazetecilik gereğidir.
Bir siyasetçiyi, bir gazetecinin, yaptıklarından ötürü sorgulaması basın meslek ilkelerine
aykırı değildir. Bir siyasetçinin, hakkındaki eleştirilerin ‘Şok’ edici olsa bile bunları sineye
çekmesi gerektiğine dair bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var.
Ama Basın Meslek İlkeleri’nin 16’ncı maddesi gayet açıktır:
“Madde 16: Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı
duyarlar.”
Mustafa Kartoğlu, kendisine yollanan düzeltmeyi yayınlamadığı gibi, Basın Konseyi’nin bu
konudaki başvurusuna yanıt vermeyi de uygun görmemiştir.
Bu nedenlerle gazeteci Mustafa Kartoğlu hakkında,
Basın meslek ilkelerinin, “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren,
aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi ve
“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.”
Şeklindeki 16’ncı maddesi gereğince ‘UYARI’ kararı alınması önerilir.”

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu
tartışmaya açıldı. Bir milletvekilinin görüşlerinin gazeteciler tarafından eleştirilmesinin doğal
olduğu, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre
politikacıların haklarında ileri sürülen sert, hatta incitici eleştirilere katlanmaları gerektiği
belirtilerek, şikayet konusu köşe yazısında basın meslek ilkelerinin ihlal edildiğini gösteren bir
unsur olmadığı konusunda Yüksek Kurul üyeleri mutabık kaldı. Şikayet edilen yazıda
Şikayetçiye yönelik hakaret içeren bir husus olmadığı, yazının eleştiri sınırları içerisinde
kaldığı belirtildi. Ancak Şikayetli köşe Yazarının kendisine gönderilen açıklamaları dikkate
almadığı, cevap hakkını kullandırmadığı saptandı. Her ne kadar Şikayetçinin gönderdiği
cevapların Basın Kanunu gereğince cevap ve düzeltme metinlerindeki sınırı aşar nitelikte
olduğu görülmüş ise de Şikayetli köşe Yazarının bu açıklamaları özetleyerek köşesinde yer
vermesi gerektiği hususunda oybirliği sağlandı.
Tartışmalardan sonra oylama geçildi.
Şikayeti köşe Yazarının, Genel Sekreterlik önerisinin aksine sadece basın meslek
ilkelerinden 16. Maddeyi ihlal ettiği OYBİRLİĞİYLE tespit edildi.
SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberlerde, Basın Meslek
İlkelerinden,

“Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar”
şeklindeki 16’ncı maddenin Mustafa KARTOĞLU tarafından ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile
saptayarak, 
Şikayet edilen Mustafa KARTOĞLU’nun Basın Meslek İlkelerinden 16. Maddeyi ihlal etmiş
olmasından dolayı “UYARILMASINA” OYBİRLİĞİYLE karar verdi.