BKYK KARARI 2023-37

BASIN KONSEYİ, GÜMÜŞKOZA.COM.TR HAKKINDAKİ ŞİKÂYETTE
‘KINAMA’ KARARI VERDİ

YÜKSEK KURUL KARARI 

DOSYA NO            : 2023 – 37
KARAR TARİHİ : 18.10.2023
ŞİKÂYET EDEN :  Opr. Dr. Cemalettin ATALAY (Sağlık Hizmetleri Başkanı)
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı – GÜMÜŞHANE
ŞİKÂYET EDİLEN :  Selda FIRAT (gumuskoza.com.tr. Yazı İşleri Müdürü)
Oltanbey Mahallesi Müze Sokak No:06/C – GÜMÜŞHANE
ŞİKAYET KONUSU   :
GUMUSKOZA.COM.TR internet haber sitesinde 08.09.2023 tarihinde ‘Nabız’
köşesinde “Sağlıkta Neler Dönüyor Neler”, 15.09.2023 tarihinde “Sağlıkta Neler
Dönüyor Neler- 2” ve 22.09.2023 tarihinde “Sağlıkta Neler Dönüyor Neler ve Mobbing
Uygulamaları” başlıklarıyla yayınlanan yazılarda, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal
edildiği iddiasıyla şikâyette bulunulmuştur.
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Cemalettin
Atalay, Basın Konseyi’ne 19.09.2023 ve 26.09.2023 tarihlerinde yaptığı iki ayrı
başvuruda, kendisine ve görev yaptığı kuruma asılsız suçlamalar yapıldığını
savunmuştur. Köşe yazılarında adı geçirilmeden ‘Sağlık Hizmetleri Başkanı’ ifadesi
kullanılarak hedef alındığını iddia eden şikâyetçi, özetle şu ifadelere yer vermiştir:
“Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak bu kadroda sadece ben görev yapıyorum ve
yazılarda direkt tarafım tarif edilerek hedef alınmıştır. Kurum içi mevzuata göre
yapılan idari işlemler, kişisel mesele olarak ortaya konulmuş ve suçlamalarda
bulunulmuştur.
Kurumla ilgili asılsız iddialar ortaya atılıp iftirada bulunulmuş, ‘Adaletin bozulduğu
kimsenin çalışmak istemediği ve herkesin torpil üzerinden görev yaptığı’ sağlık
müdürlüğünde ‘olan 3-5 kişiye oluyormuş’ gibi ifadelerle kurum çalışanlarımız toplum
içerisinde hedef haline getirilmeye, aşağılanıp küçük düşürülmeye çalışılmıştır.
Yazılarda bir hekime mobbing uyguladığım, hukuk dışı işlemler yaptığım ve olayları
örtbas etmeye çalıştığım iddiaları ortaya atılarak, temsil ettiğim makam, kişilik
haklarım ve onurum hedef alınmıştır.”
Başvuruda, şikâyet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 6’ncı maddesini
ihlalden karar alınması talep edilmiştir.
UZLAŞMA ÖNERİSİ        :
Şikâyet başvurusu, GUMUSKOZA.COM.TR Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selda
Fırat’a 22.09.2023 tarihinde PTT aracılığı ile gönderilmiş ve ‘alındı’ belgeleri
gelmiştir. 

Şikâyet edilen başvurudaki iddialara süresinde yanıt vermemiş, ancak cevap verip
savunma yapabilmesi için kendisine gönderilen bildirimdeki şikâyet başvurusunu
29.09.2023 tarihinde “Basını basına şikâyet etmişler” başlığı ile yayınlamıştır. Taraflar
arasında uzlaşma sağlanamamıştır.
GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ   :
GUMUSKOZA.COM,TR internet haber sitesinin ‘Nabız’ köşesinde yayınlanan ilk
yazıda, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nde daire başkanlarının birbirleriyle güç
gösterisinde bulunduğundan söz edilerek, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı olan
şikâyetçinin adı verilmeden makamı yazılarak tüm işleri yöneten kişi olduğu; Sağlık
Müdürü yetkilerini kullandığı öne sürülmüştür. Yazıda, kurumda işlerin torpille
yürüdüğü; ; muhasebe ve araç görevlendirmelerde usulsüzlükler olduğu; yapılan
adaletsizlikler yüzünden kimsenin çalışmak istemediği; ilçelerde de her şeyin
şikâyetçiye devredildiğini ve oralarda da durumun farksız olduğu iddialarına yer
verilmiştir.
İkinci yazıda, bir önceki yazıdan da söz edilip yine ‘Sağlık Hizmetleri Başkanı’ tanımı
yapılarak şikâyetçi konu edilmiş ve eleştirilmiştir. Yazıda, Gümüşhane’ye 80 doktorun
atandığını, bazı illere 50 yataklı ilçe hastanelerine bile cildiye uzmanı atanırken 200
yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne cildiye uzmanı atanmadığı belirtilerek,
“Sağlıkta kendine yer bulmak için ayak oyunları oynayan zatımız, bu konuda da
maharetini ortaya koymuş” ifadesiyle şikâyetçi hedef alınmıştır. Bir ilçede hastanede
iki hekim arasında yaşananlarla ilgili başvuruyu sümenaltı etmekle suçlanan
şikâyetçinin, bir hastaya yoğun bakımda yer açılması için Urfalı şeyhten yardım
istediği de yazılmıştır.
Üçüncü yazıda yine önceki yazıların özeti verildikten sonra bir ilçede devlet
hastanesinde mobbing iddiasında bulunulmuştur. Yazıda “Cildiye uzmanı dilekçe
vererek hakkını aradığı için yapılan mobbing uygulamaları nedeniyle istifa etmiş. Diş
hekimi olan eşi de istifa ederek ilden ayrılmış. Yani bıraktık sağlıkta hak aramayı,
hakkını arayanlara bile mobbing uygulamaları gündemde” ifadelerine yer verilmiştir.
Yazıda ayrıca Sağlık Müdürlüğü’nün alımlarında verilen eşantiyonlar, kurumda
değiştirilen televizyonlar, 112 acil servis istasyonlarında yaşanan olayların kamera
kayıtlarının kime teslim edildiği gibi usulsüzlük ve yolsuzluk şüphesi uyandıran
sorular yöneltilmiştir.
Şikâyete edilen yazılarda, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaşandığı ileri
sürülen olaylar ve uygulamalar ile kadrolaşma iddiaları konu edilmiş; şikâyetçi adı
açık yazılmasa da “Sağlık Hizmetleri Müdürü” ifadeleriyle tüm bunların sorumlusu
gösterilmiştir. Şikâyet edilen gazeteci kurum içinden kendisine ulaştırılan ya da
kendisinin edindiği bilgiyi/duyumu köşe yazısında aktarmış, gizemli sorular sorup
yorum yaparak kanaat açıklamıştır.
Şikâyetçi kamu görevlisidir, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanı olması nedeniyle görevinden dolayı şikâyet ettiği köşe yazılarına konu
olmuştur. Köşe yazarının, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşmamak kaydıyla
kurumlar, kişiler ve toplum kesimlerini sarsıcı/kışkırtıcı üslup kullanmasında sorun
yoktur. Şikâyet edilen köşe yazılarındaki sorun ise yazarın kasıtlı olmasa da şikâyetçi
hakkında kendisine ulaşan duyumu/iddiayı araştırıp sorgulamadan ve olayın
taraflarıyla görüşmeye gerek duymadan, gerçek olmayan bilgilerin doğruluğu

kanıtlanmış olgu gibi okuyucuya yansıtmasıdır. Örneğin, mobbing uygulandığı için
istifa ettiği kesin ifadeyle yazılan hekim bunu yalanlamış; kendi el yazısıyla “Mobbing
veya başka bir olumsuz duruma maruz kalmadığım gibi Antalya’da özel hastanede
çalışmak için kendi isteğimle istifa ettim. Gazete haberi doğru değildir” ifadelerinin yer
aldığı açıklamayı Gümüşhane İl Salık Müdürlüğü’ne de göndermiştir.
Şikâyet edilen 3 köşe yazısında, kamu görevlisi olan şikâyetçiye yönelik gerçekliği
araştırılmadan sadece duyumun/iddialar gerekçe yapılarak suç isnadında
bulunulması; ağır insan hakları ihlali olan, şikâyetçinin ceza almasına ve yöneticilik
kariyerinin bitmesi sonucunu doğuracak asılsız mobbing suçlamasını, eleştiri ve ifade
özgürlüğü sınırlarını aşan etik ihlali olarak değerlendirmek gerekir.
Açıklanan bu nedenlerle, şikâyete konu köşe yazılarında Basın Meslek İlkeleri’nin
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü, “Soruşturulması
gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna
emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin ihlal edildiği
kanaatindeyiz. Şikayet edilen hakkında ‘UYARI’ kararı alınmasını öneririz.
YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ :
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 18.10.2023 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet
başvurusunu görüşmüştür. Toplantıda, Genel Sekreterlik raporunun sunumunun
ardından Yüksek Kurul dosyanın müzakeresine geçmiştir.
Söz alan üyeler, raporda şikâyet edilen 3 köşe yazısında adı geçirilmemiş olsa da
makamı tarif edilerek şikâyetçinin kastedildiği tespitine katıldıklarını; soru formatında
ifadelerle hedef alınıp ağır suçlamalar yapıldığını ifade etmiştir.
Köşe yazılarında haberdeki ‘objektiflik’ ölçütü koşulunun bulunmadığını, yazarın
yorum yapıp kanaat açıklama hakkına sahip olduğunu belirten üyeler, ancak
gazetecinin aldığı her duyumu/iddiayı gerçekmiş gibi aktarıp kamuoyunu yanıltma
kastıyla hareket edemeyeceğine dikkati çekmiştir. Üyeler, kanıtı ortaya konulmadan
şikâyetçiye usulsüzlük ve yolsuzluk isnadında bulunulmasının; bizzat muhatabı
doktor tarafından yalanlanan mobbing suçlaması yapılmasının etik ihlali olduğunda
görüş birliğine varmıştır.
SONUÇ :
Müzakerenin tamamlanmasından sonra Yüksek Kurul’da oylamaya geçilmiştir.
Şikâyet edilen köşe yazılarında Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri
sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere
yer verilemez” şeklindeki 4’üncü
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddelerinin
ihlal edildiği OY BİRİLĞİ ile saptayan Yüksek Kurul, OY BİRİLĞİ ile ‘UYARI’ kararı
alınmıştır.
Sonuç olarak şikâyet edilen GUMUSKOZA.COM.TR internet haber sitesi Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Selda Fırat hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 4 ve 6’ncı
maddelerini ihlalden OY BİRİLĞİ ile ‘UYARI’ kararı verilmiştir.